Okoljska politika

V podjetju smo svojo ekološko naravnanost opredelili kot pomemben del vodenja.

Načrtovanje in dejavnosti v podjetju vodimo in izvajamo tako, da preprečujemo onesnaževanje ter izločamo oziroma omejujemo vse negativne vplive na okolje.

Naše dejavnosti izvajamo v skladu z veljavno zakonodajo in drugimi dogovori in zavezami, ki so povezane z našimi pomembnimi okoljskimi vidiki. Negativne vplive na okolje se trudimo zmanjšati proaktivno in bolj, kot to zahteva zakonodaja.

Sistem ravnanja z okoljem spremljamo z rednimi meritvami in s periodičnimi presojami delovanja SRO zagotavljamo učinkovitost in stalen napredek sistema.

Uvajamo take nove tehnologije, ki so ekološko primerne ter izboljšujemo obstoječe procese in tehnologije.

Zaposlene seznanjamo z našo okoljsko politiko in cilji, jih izobražujemo, usposabljamo in motiviramo za dejaven odnos do okolja.

Naše partnerje, dobavitelje in druge sodelavce, ki delajo za nas ali v našem imenu, seznanjamo z našimi okoljskimi usmeritvami in od njih zahtevamo, da jih spoštujejo pri našem skupnem delovanju.

Z lokalno skupnostjo in z drugo javnostjo komuniciramo popolnoma odkrito. Naša politika do okolja, njeni cilji in informacije v zvezi z našimi okoljskimi vidiki so dostopne na spletni strani. S tem zagotavljamo vzdušje zaupanja.

Zavezujemo se, da bomo kot družbeno odgovorno podjetje okoljsko politiko dosledno izvajali tudi v prihodnje in jo tudi dopolnjevali v skladu z razvojem podjetja in zahtevami okolice ter družbe, ter tako prispevali k trajnostnemu razvoju lokalne skupnosti in gospodarstva.